Privacyverklaring

Bij het verlenen van diensten door De Keuzecoach worden je persoonsgegevens verwerkt. Deze privacyverklaring is opgesteld om je te informeren over hoe er met je persoonsgegevens wordt omgaan.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Lieneke Arts
Stromboli 39
3524 WP Utrecht
06 46 59 19 90
lieneke@dekeuzecoach.nl
KvK nummer 30252365 – Kiezen doe je zo

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien je gebruik maakt van de coaching en aanverwante diensten van De Keuzecoach, verstrek je je persoonsgegevens om je deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via de website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat De Keuzecoach je persoonsgegevens verkrijgt via derden in het kader van het coachtraject.

Persoonsgegevens

De Keuzecoach, Lieneke Arts, verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Werkervaring
 • Gespreksverslagen
 • Talenten, drijfveren, kwaliteiten, competenties, capaciteiten en interessegebieden
 • Inhoud van communicatie
 • Rapporten van testen en analyses
 • Overige opdrachten ten behoeve van de coaching of aanverwante diensten

Doeleinden

De Keuzecoach, Lieneke Arts, verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan evt. opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen.

Waarop is de verwerking gebaseerd

Je persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst die met je is afgesloten met betrekking tot het coachtraject. Ook kunnen je persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Tevens worden persoonsgegevens verwerkt voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

 • De verbetering van diensten;
 • De bescherming van financiële belangen;
 • Beveiliging en het beheer van systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van de dienstverlening van De Keuzecoach kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals IT-leveranciers, testbureaus of andere derden die worden ingeschakeld bij het coachtraject. Deze derden mogen je persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Je persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

De Keuzecoach zal je gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van je gegevens buiten de EU

Je persoonsgegevens kunnen door derden buiten de EU worden verwerkt en opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij je gegevens bewaren

Je persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Na afronding van een coachtraject worden je gegevens nog 5 jaar bewaard, daarna wordt alles verwijderd.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat De Keuzecoach zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe Kiezen doe je zo je gegevens beveiligt

De Keuzecoach vindt het belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van je persoonsgegevens. Daarom heeft De Keuzecoach passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies

De Keuzecoach maakt op haar website gebruik van functionele cookies.

Je rechten

Je hebt het recht om De Keuzecoach een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van je persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kun je De Keuzecoach verzoeken om overdracht van je persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens kun je sturen naar:

De Keuzecoach
Lieneke Arts
Stromboli 39
3524 WP Utrecht
lieneke@dekeuzecoach.nl

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens laat dit dan vooral aan De Keuzecoach weten. Mochten we er samen niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contactopnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door De Keuzecoach worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Aangeraden wordt daarom deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11 mei 2018.

2018 | De keuzecoach | Utrecht |